Акціонерам

Статутні документи ПрАТ «Лантманнен Акса»:

Внутрішні положення ПрАТ «Лантманнен Акса»:

Реєстраційні документи ПрАТ «Лантманнен Акса»:

Реєстрація цінних паперів ПрАТ «Лантманнен Акса»:

Проспект емісії та свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів ПрАТ «Лантманнен Акса»

Станом на 31 грудня 2011 року розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ПрАТ «Лантманнен Акса» становить 20 949 820 гривень 80 копійок що, поділено на 418 996 416 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 05 коп. кожна, форма існування бездокументарна. Одна проста іменна акція дає власнику право голосу при вирішенні питань на Загальних зборах акціонерів за принципом одна акція – один голос. Дивіденди по акціям виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними зборами акціонерів у відповідності до положень Статуту Товариства та діючого законодавства України.

Інформація для акціонерів:

Звітність емітента

Регулярна інформація емітента ПрАТ «Лантманнен Акса» доступна у інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку www.stockmarket.gov.ua. 

Пошук можна здійснювати за назвою ПрАТ «Лантманнен Акса» або за кодом ЄДРПОУ 00378537

Висновки ревізійної комісії:

Загальні збори акціонерів

Протоколи загальних зборів:

Повідомлення

Особлива інформація

Особлива інформація ПрАТ «Лантманнен Акса» доступна у інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку www.stockmarket.gov.ua Пошук можна здійснювати за назвою ПрАТ «Лантманнен Акса» або за кодом ЄДРПОУ 00378537.

Яндекс.Метрика